LET OP: Het programma Wetenschaps-, Technologie- & Innovatie-Indicatoren van OCW is per 1 januari 2015 opgehouden te bestaan. Deze website wordt daarom niet meer geüpdatet. 

Nemen de investeringen in de publieke kennisinfrastructuur in Nederland in vergelijking met het buitenland nu toe of af? Is het aandeel vrouwelijke hoogleraren en UHD’s daadwerkelijk gestegen? Wat zijn de meest (technologische) R&D-intensieve bedrijven van Nederland? Werken Nederlandse bedrijven nu meer of minder samen met universiteiten en andere publieke kennisinstellingen dan bedrijven in het buitenland? Op welke wetenschapsgebieden excelleren in Nederland werkzame onderzoekers nu echt? Deze en vele andere vragen zijn te beantwoorden met behulp van de data en indicatoren zoals opgenomen in de WTI2-database. WTI2 biedt inzicht in de ontwikkeling van wetenschap, technologie en innovatie in Nederland, vaak in vergelijking tot de referentielanden.

Donderdag 18 december 2014 zijn drie rapporten op het gebied van Wetenschaps-, Technologie- & Innovatie-Indicatoren aangeboden aan de Tweede Kamer. Dialogic heeft deze rapporten geschreven in samenwerking met NIFU (Noors onderzoeksinstituut) en CWTS (Universiteit Leiden). De drie rapporten gaan in op de volgende drie onderwerpen:

 1. Een analytisch rapport dat op hoofdlijnen beschrijft hoe de Nederlandse wetenschap, technologie en innovatie ervoor staat.
 2. Een thematisch rapport dat de efficiëntie van nationale WTI-systemen bestudeert, en hierbij alle methodologische problemen rondom het gebruik van innovatie-indicatoren inzichtelijk maakt.
 3. Een thematisch rapport dat de zichtbaarheid van de output van de sociale en geesteswetenschappen in kaart brengt.

De rapporten zijn te downloaden op de pagina publicaties.

Sinds 1994 worden in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap indicatorrapporten uitgebracht die een breed overzicht geven van de stand van wetenschap en techniek in Nederland in vergelijking met het buitenland. Deze rapporten dienen primair als naslagwerk. In de loop der jaren hebben ze voor een breed publiek (beleid, wetenschap, politiek, media) een duidelijke positie en status verworven. Vanaf 2011 worden de rapporten opgesteld door Dialogic, de Noorse onderzoeksinstelling NIFU en CWTS (Universiteit Leiden). Ten aanzien van de voorgaande NOWT-rapporten zijn er drie belangrijke wijzigingen:

 1. Het domein ´innovatie´ is nu ook gedekt door de statistieken. De naam van het onderzoeksprogramma en van de rapporten is daarom veranderd in ´Wetenschaps-, Technologie- en Innovatie Indicatoren´ of kortweg WTI2 (STI2 in de Engelse variant). 
 2. Er wordt in de rapporten meer aandacht besteed aan de analyse van de achterliggende oorzaken van de ontwikkelingen op het terrein van wetenschap, technologie en innovatie. Dit zal met name doorklinken in de tweejaarlijkse analytische rapporten die onder de WTI2-vlag zullen worden gepubliceerd. Het eerste analytische rapport staat gepland voor het najaar van 2012. 
 3. De statistieken zullen met een hogere frequentie ter beschikking worden gesteld. Dat gebeurt door middel van de interactieve website www.wti2.nl.

De website kan gezien worden als aanvulling op de rapportages, met als voordelen:

 • WTI2.nl is compleet. WTI2 bevat momenteel ruim honderd indicatoren en laat deze in hun onderlinge samenhang zien [zie model].
 • WTI2.nl is betrouwbaar. WTI2 steunt op betrouwbare databronnen en de indicatoren zijn precies gedefinieerd. Zie voor meer informatie werkwijze en herkomst data.
 • WTI2.nl is actueel. WTI2-website wordt aangevuld zodra onderliggende databronnen wijzigen.
 • WTI2.nl is internationaal vergelijkend. WTI2 vergelijkt waar mogelijk de positie van Nederland met een set van referentielanden.
 • WTI2.nl laat ontwikkelingen in de tijd zien. WTI2 biedt niet enkel momentopnames, maar laat voor een groot aantal indicatoren de trendmatige ontwikkeling zien.

WTI2 wordt samengesteld door Dialogic Innovatie & interactie in samenwerking met het Norwegian Institute for Studies in Innovation, Research and Education en CWTS. WTI2 is een vierjarig project dat wordt gefinancierd door de Directie Wetenschapsbeleid van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap & Cultuur (OCW). WTI2 kent een adviescommissie met vertegenwoordigers van wetenschap, beleid en bedrijfsleven.

Contact/vragen

Indien u vragen heeft over WTI2 in het algemeen, of over bepaalde data op de website, kunt u ten alle tijden contact opnemen met Dialogic.