LET OP: Het programma Wetenschaps-, Technologie- & Innovatie-Indicatoren van OCW is per 1 januari 2015 opgehouden te bestaan. Deze website wordt daarom niet meer geüpdatet. 

Wetenschap, Technologie & Innovatie Indicatoren 2014

Een analytisch rapport dat op hoofdlijnen beschrijft hoe de Nederlandse wetenschap, technologie en innovatie ervoor staat, daarbij gebruikmakend van data die op de WTI2-website zijn opgenomen. Het beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van financiering, investeringen, menselijk kapitaal, samenwerking, output en outcome en plaatst de positie van Nederland op deze gebieden in internationaal perspectief. Het rapport sluit af met een overzicht van een selectie van WTI2-indicatoren die in het rapport zijn opgenomen. Het overzicht geeft aan hoe Nederland zich verhoudt tot een aantal referentielanden. Het algemene beeld dat uit de overzichtstabel naar voren komt is niet zonder meer eenduidig. Nederland scoort op ongeveer evenveel indicatoren hoog, laag of gemiddeld vergeleken met de referentielanden. De hoge scores zijn vooral terug te vinden bij samenwerking, output en outcome, de lage scores bij investeringen en menselijk kapitaal. Om een ontwikkeling in de tijd aan te geven is naast de meest recente data ook de situatie van twee jaar geleden weergegeven (het WTI2-rapport 2012; kamerstuk 31 288, nr. 324). Hoewel er geen grote veranderingen zijn opgetreden, laat de Nederlandse positie over het algemeen wel een lichte verbetering zien.

De publicatie is hier te downloaden.

 ----------

Theme paper 1: Challenges in measuring the efficiency of national science, technology & innovation systems

Een thematisch rapport dat de efficiency van nationale WTI-systemen als onderwerp heeft. Doel van dit thematische rapport is de efficiency van wetenschaps-, technologie- en innovatiesystemen te meten. Om hierover uitspraken te doen zijn indicatoren nodig die robuust (valide) en kwalitatief goed zijn en vergelijking tussen landen mogelijk maken. Het
projectteam heeft een groot aantal indicatoren langs de lat van deze criteria gelegd en geconcludeerd dat veel indicatoren onvoldoende bruikbaar zijn voor efficiencymetingen. Uiteindelijk blijft er een beperkt aantal indicatoren over die gebruikt zijn om uitspraken te doen over de efficiency van wetenschapssystemen en technologiesystemen. De innovatie-indicatoren zijn onvoldoende geschikt om de efficiency van innovatiesystemen te meten. De conclusie van het rapport is dat het model voor wetenschapssystemen tamelijk robuust is wat betreft outputindicatoren maar minder wat betreft inputindicatoren. Het rapport heeft vooral een methodologisch karakter gekregen en geeft veel informatie over de veelgebruikte internationale indicatoren. Het rapport
geeft aan dat er aanzienlijke verbeteringen nodig zijn, bijvoorbeeld in de uniforme verzameling en verwerking van statistieken. Met het beperkt aantal geschikte indicatoren laat het rapport zien dat zowel het Nederlandse wetenschapssysteem als het technologiesysteem relatief efficiënt zijn ten opzichte van de systemen van vergelijkbare landen.

De publicatie is hier te downloaden.

----------

Theme paper 2: Scholarly publication patterns in the social sciences and humanities and their relationship with research assessment

Een thematisch rapport dat de zichtbaarheid van de output van de sociale en geesteswetenschappen in kaart brengt. Het rapport heeft onder andere gekeken naar de vaak gehanteerde bibliometrische indicatoren, die echter meer op de natuur- en medische wetenschappen zijn toegesneden. Conclusie is dat met de huidige indicatoren de output van de sociale en geesteswetenschappen slechts ten dele zichtbaar wordt. Dit is niet verrassend, want al eerder (in 2011 en 2013) zijn er vanuit dat perspectief twee KNAW-adviezen over de kwaliteitsbeoordeling en kwaliteitsindicatoren voor de sociale en geesteswetenschappen uitgebracht. Het nieuwe Standard Evaluation Protocol van VSNU, KNAW en NWO, het protocol voor onderzoekbeoordelingen van wetenschappelijk onderzoek voor de periode 2015-2021, is een stap in de richting van verbetering van deze situatie. Het protocol bevat een tabel met voorbeelden van outputindicatoren die gebruikt kunnen worden bij het opstellen van zelfevaluatierapporten. Deze outputindicatoren geven ook voorbeelden voor het zichtbaar maken van de maatschappelijke relevantie van wetenschappelijk onderzoek. Van belang is dat het brede palet aan outputtypen in de praktijk van de onderzoekbeoordeling zichtbaar(der) wordt. Voor het zichtbaar maken van de outputtypen van de sociale en geesteswetenschappen is de gemeenschap van onderzoekers in deze wetenschappen aan zet.

 De publicatie is hier te downloaden.

Wetenschap, Technologie & Innovatie Indicatoren 2012

wti2-2012-rapport

In aanvulling op de WTI2-website presenteren we hier het WTI2 analytische rapport. Dit is een tweejaarlijkse publicatie die naast een Resumé (deel A) op geselecteerde thema’s een verdiepende analyse biedt. In overleg met de opdrachtgever en de WTI2-adviescommissie zijn voor de 2012 editie twee thema’s geselecteerd, te weten “Internationalisering en specialisatie van het Nederlandse WTI-systeem” (deel B) en “Toekomstig menselijk kapitaal in bèta en techniek” (deel C).

Het Resumé schetst en duidt op hoofdlijnen hoe de Nederlandse Wetenschap, Technologie en Innovatie er voor staat, gebruik makend van een selectie van de data zoals die in de WTI2-website of dashboard voorhanden zijn. Het is nadrukkelijk geen papieren kopie van de WTI2-website. Het is een overzichtelijke publicatie waarin de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van financiering, investeringen, menselijk kapitaal, samenwerking, output en outcome - de zes elementen van het conceptuele model dat aan WTI2 ten grondslag ligt – aan de orde komen.

De twee thematische papers zijn bedoeld om specifieke WTI-gerelateerde onderwerpen uit te diepen. Deze papers maken gebruik van aanvullende statistieken en indicatoren die in de meeste gevallen geen deel uitmaken van de WTI2-website. Het thema internationalisering en specialisatie betreft een “horizontaal thema”, dat wil zeggen een thema dat over de hele breedte van de WTI2-website relevant is. Het human capital pipeline thema is een “verticaal thema”, het gaat dieper in op een deelaspect.

De publicatie is hier te downloaden.

----------
Science, Technology & Innovation Indicators 2012

sti2-rapport-2012

In addition to the STI2 website, we present here the STI2 analytical report. This is a two-year publication, which alongside a Summary (part A), provides in-depth analyses of certain topics. After discussion with the department and the STI2 advisory committee, two topics were selected for the 2012 edition, namely “Internationalization and specialization of the Dutch STI system” (part B) and “Human capital” (part C).

The summary describes and highlights the current state of Science, Technology and Innovation in the Netherlands, using data available on the STI2 website or dashboard. It is deliberately not a paper copy of the STI2 website but a comprehensive publication detailing the major developments in financing, investment, human capital, collaboration, output and outcome – the six elements that form the basis of the STI2 model. 

The two papers aim to examine specific STI topics in more depth. These papers use additional statistics and indicators which for the most part do not feature on the STI2 website. The topic internationalization and specialization represents a ‘horizontal theme,’ that is to say one that is relevant across the entire STI2 website. The human pipeline is a ‘vertical theme,’ looking more closely at a particular aspect. 

Click here to download the publication.

Rapport WTI2 2011In 2011, nog voor de huidige website volledig ontwikkeld was, zijn de statistieken eenmalig als figuren- en tabellenboek naar buiten gebracht.