LET OP: Het programma Wetenschaps-, Technologie- & Innovatie-Indicatoren van OCW is per 1 januari 2015 opgehouden te bestaan. Deze website wordt daarom niet meer geüpdatet. 

Aan de interactieve website ligt een model of logische structuur ten grondslag die is gebaseerd op de economische groeitheorie.

  1. Om kennis te produceren, moet er eerst worden geïnvesteerd in middelen en mensen. Voor investeringen dienen eerst middelen (financiering, A) ter beschikking te worden gesteld.
  2. Op basis van de financiering (A) kunnen er investeringen worden gedaan. We onderscheiden daarbij drie soorten actoren in het innovatiesysteem: hoger onderwijsinstellingen (universiteiten, universitaire medische centra en hogescholen), publieke onderzoeksinstellingen en bedrijven.
  3. Menselijk kapitaal (C) heeft een dubbele rol. Het is zowel een input (investering) als een output (geschoolde arbeidskrachten, E).
  4. Samenwerking (D) is een ondersteunende factor die een sterk effect heeft op de output. Door meer samen te werken wordt kennis vebeter verspreid en neemt de output toe.
  5. Kennis slaat zowel neer in publicaties (codified knowledge) als in mensen (embodied knowledge). De kwaliteit van de kennis die geproduceerd wordt – de wetenschappelijke output en opbrengsten in de vorm van innovaties (E) – leidt uiteindelijk tot een verbetering (of verslechtering) van de internationale positie van de actoren. 
  6. Dit is de outcome (F) van de investeringen in het nationale innovatiesysteem.

De website is ingedeeld in dezelfde structuur als het model. Per onderdeel zijn er indicatoren gedefinieerd en die worden per onderdeel gepresenteerd.